این پرسشنامه با هدف برسی نظرات تامین کنندگان و ارتقاء سطح همکاری طراحی گردیده است.

از زمانی که جهت تکمیل پرسشنامه صرف مینمایید سپاسگزاریم.

لازم به ذکر است که نظرات شما فقط توسط شخص مدیرعامل شرکت بازبینی خواهد شد.