کالباس

میزان سهم در هر ۵۵ گرم

کالباس مارتادلا ۴۰%

انرژی : ۱۴۴٫۷۹ کیلو کالری

چربی ۱۱٫۸۹ گرم

نمک : ۰٫۸۵ گرم

اسید های چرب ترانس : ۰٫۵۲ گرمکالباس مرغ ۶۰%

انرژی : ۱۰۶٫۲۱ کیلو کالری

چربی : ۷٫۱۸ گرم

نمک :۰٫۵۷ گرم

اسید چرب ترانس : ۰٫۳۳۵ گرمکالباس مرغ ۷۰%

انرژی : ۹۰٫۴۵ کیلو کالری

چربی : ۵٫۴۹ گرم

نمک : ۰٫۹۸ گرم

اسیدهای چرب ترانس : ۰٫۵۴ گرمکالباس مرغ و قارچ ۷۰ %

انرژی : ۱۱۱٫۱۵ کیلو کالری

چربی : ۷٫۷۸ گرم

نمک : ۰٫۹۶ گرم

اسیدهای چرب ترانس : ۰٫۴۴۶ گرم