میزان سهم در هر ۵۵ گرم

همبرگر گوشت قرمز ۳۰%

انرژی : ۱۱۸٫۹۵۹ کیلو کالری

چربی : ۸٫۰۳۵ گرم

نمک : ۰٫۷۴۲ گرم

اسیدهای چرب ترانس : ۰٫۳۹۱ گرمهمبرگر گوشت قرمز ۶۰%

انرژی : ۱۱۷٫۴۸ کیلو کالری

چربی :۸٫۶۵ گرم

نمک :۰٫۷۷ گرم

اسید چرب ترانس : ۰٫۴۴ گرمهمبرگر گوشت قرمز ۷۰%

انرژی :۱۰۹٫۴۳۳ کیلو کالری

چربی :۸٫۱۰۱ گرم

نمک :۰٫۷۵۹ گرم

اسید چرب ترانس : ۰٫۳۹۱ گرمهمبرگر گوشت قرمز ۹۰%

انرژی : ۱۱۹٫۱۱۳ کیلو کالری

چربی : ۸٫۲۹۹ گرم

نمک : ۰٫۸۵۲ گرم

اسید های چرب ترانس : ۰٫۵۲ گرم