همبرگر ۳۰%

همبرگر ۶۰% مخصوص

همبرگر ۷۰% ویژه

همبرگر ۸۵% مخصوص

همبرگر ۸۵% مخصوص زغالی

كباب لقمه ۳۰%

كباب لقمه ۷۰%