همبرگر ۹۰% مخصوص

همبرگر ۷۰% ویژه

همبرگر ۳۰%

همبرگر ۶۰% مخصوص

همبرگر ۸۵% مخصوص