سوسیس

میزان سهم در هر ۵۵ گرم

سوسیس کوکتل پنیری ۵۵%

انرژی : ۱۳۵٫۴ کیلو کالری

چربی : ۱۰٫۴۸ گرم

نمک : ۰٫۹۵ گرم

اسید های چرب ترانس : ۰٫۲ گرمسوسیس مرغ ۴۰%

انرژی : ۱۳۴ کیلو کالری

چربی : ۱۰ گرم

نمک : ۰٫۵۸ گرم

اسید های چرب ترانس : ۰٫۳۹ گرمسوسیس مرغ ۵۵%

انرژی : ۱۳۳ کیلو کالری

چربی : ۱۰٫۱۹ گرم

نمک : ۰٫۹۲ گرم

اسید های چرب ترانس : ۰٫۴۵ گرمسوسیس قرمز ۷۰%

انرژی : ۱۰۷٫۲۵ کیلو کالری

چربی : ۷٫۲۹ گرم

نمک : ۰٫۸۷ گرم

اسید های چرب ترانس : ۰٫۵ گرمسوسیس قرمز ۵۵%

انرژی : ۱۲۶٫۳۷۳ کیلو کالری

چربی : ۸٫۰۱۳ گرم

نمک : ۰٫۷۶ گرم

اسید های چرب ترانس : ۰٫۰۶ گرم